Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for SIDEKICK – marketing er senest opdateret: d. 25/11/2022

1.0 Aftale indgås
Aftalen mellem SIDEKICK – marketing (CVR: 43666835 (herefter benævnt som sælger) og kunden, indgås ved signatur af aftale.

 

2.0 Gyldighed

Oplistede betingelser gælder for alle tilbud, ordre, indgået aftale herunder med mindre andet er skriftligt aftalt. Betingelser som måtte være påtrykte ordrebekræftelsen, eller hvortil kunden på anden måde henviser, har kun gyldighed, såfremt dette udtrykkeligt angives i vor ordrebekræftelse.

 

3.0 Priser

Alle priser er eksklusiv moms og kørselshonorar, som pålægges den månedlig betaling, med mindre andet er skriftligt aftalt og fremgår af kontrakten og pågældende fakturaer. 

 

4.0 Ordre og aftaler

Kun sælgers betingelser er gældende for ordrens effektuering. Såfremt køber har indsigelser mod kontraktens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde inden indgåelse af aftale.

5.0 Betaling

Ved indgåelse af aftale fremsendes første faktura. Efterfølgende betaling faktureres bagudrettet. Betaling skal være sælger i hænde den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet skal betaling ske kontant ved udstedelse af faktura.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at pålægge køber et rykkergebyr med en frist på 10 dage til at betale beløbet. Rykkeren lyder på det beløb, som du skylder plus et ekstra gebyr på 100 kroner for rykkerskrivelsen.

Virksomheder må højst opkræve 3 rykkergebyrer på maksimum 100 kroner for det samme krav. Mellem hver rykker skal der gå mindst 10 dage. Hvis Kunden derfor ikke betaler inden for en periode på de 10 hverdage efter forfaldsdagen er sælger berettiget til at pålægge rykkergebyret.Virksomheden må sende dig den første rykker, så snart du har overskredet indbetalingsdatoen. Betaler Kunden inden for tidsfristen på 10 dage, skal Kunden ikke betale mere end gebyret på 100 kroner og det skyldige beløb.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af udfordringer af nogen art.

6.0 Udarbejdelse af leverance

Køber er ansvarlig for at stille den nødvendige assistance samt information til rådighed, som er påkrævet for at sælger kan udføre leverancen.

7.0 Levering

Levering foregår digitalt. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angives i pkt. ”ansvarsfrihed”, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen tilføjer til ydelsen, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end én måned, dog jf. pkt Opsigelse og binding i henhold til opsigelsesvarsel.  

8.0 Administrator af kundens profiler

Kunden har ved ordreafgivelse givet ret til, at sælger og sælgers medarbejder må agere som administrator på kundens sociale profiler, herunder og ikke udtømmende Facebook, Instagram og LinkedIn. Med mindre andet er skriftligt aftalt, svarer sælger ikke på eventuelle indkomne beskeder på kundens sociale profiler.

9.0 Brud på sikkerhed/hacking af kundens konti

I tilfælde af at kundens konti, som sælger har adgang til, bliver hacket, vil sælger altid forsøge at begrænse skaden. Det kan dog aldrig komme sælger til last hvis en eller flere af kundens konti bliver hacket.

10.0 Markedsføring

Ved accept af denne aftale accepterer kunden, at kunden kan blive brugt i SIDEKICK’s – markedsføring.

11.0 Ændringer i ydelsen

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i indgået aftalte, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

Kunden er altid berettiget til at foretage ændringer i aftale ydelse. Hvis kunden ønsker at skalerer op til en større pakke, aftales dette skriftlig og den nye aftale træder i kraft efter udgangen af den igangværende måned. Hvis kunden ønsker at skalere ned i pakke, er ændringen betinget af løbende måned + 30 dage, derefter oprettes ny kontrakt med valgte contentpakke.

12.0 Ejendomsforhold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har transporteret sin ret.

13.0 Opsigelse og binding

Aftalen er uopsigelig for kunden de første 3 måneder fra aftalens indgåelse.

Hvis kunden opsiger samarbejdet i løbet af bindingsperioden, er kunden forpligtet til at betale det fulde samlede beløb for den fulde bindingsperiode, det vil sige 3 måneder med den aftalte ydelse.

Efter de 3 måneder kan der aftales et evalueringsmøde mellem parterne. På dette møde har kunden mulighed for at opsige nærværende samarbejdsaftale uden forpligtelser.

Såfremt kunden ikke opsiger efter 3 måneder, fortsætter nærværende samarbejdsaftale. Opsigelsesvarsel går til løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal sendes skriftligt eller på e-mail.

Sælger kan som leverandør til enhver tid opsige et samarbejde d.d. med øjeblikkelig virkning til ud gangen af igangværende måned. Ved accept af denne aftale accepteres, at sælger på vegne af kunden må administrere dennes Facebook, Instagram og LinkedIn. Kunde og sælger forpligter sig til ikke at krænke tredjeparts navne, varemærke- rettigheder, gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder.

Kunden er i en periode på 12 måneder efter opsigelse ikke berettiget til at rette henvendelse til sælgeres ansatte medarbejdere. Enhver henvendelse skal i stedet ske til kontakt@sidekick-marketing.dk eller på +45 42 34 10 14. Såfremt kunden overtræder sine forpligtelser i henhold til nærværende bestemmelse og markedsføringslovens bestemmelser i øvrigt, kan kunden gøres erstatningsansvarlig.

14.0 Ansvarsbegrænsning

Sælger er ikke ansvarlig for tabt fortjeneste, tabte besparelser, direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Sælger er ikke ansvarlig for omkostninger påført køber efter endt leverance. Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdato skriftlig påberåbt sig mangler over for sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. Kravet kan aldrig overstige mere end 25 % af sidste fremsendte faktura fra sælger til køber.

Køber har alene ansvaret for at deres indsatser er i strid med en til hver en tid gældende lovgivning. Det kan derfor aldrig komme sælger til last hvis en eller flere af kundens virksomheds aktiviter eller virksomhedsgrundlag er i overenstemmelse med markedsføringensloven eller andre lovmæssigheder. Sælger tager derfor ikke ansvar for eventuelle følgevirkinger, skader eller bøder der kan komme i forbindelse med markedsføringen, da det alene er købers ansvar, at der ikker forekommer nogle former for overtrædelse af til en hver gældende lovgivning.

 

15.0 Ansvarsfrihed

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra samarbejdspartner, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Der påhviler sælger uden ugrundet ophold at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.

16.0 Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.